Stadhuisprofiel
De kaderbrief 2018-2021 is het uitgangspunt voor de begroting van de gemeente Purmerend die dit najaar word behandeld. Het is tevens de laatste van het huidige college. Het laat zien dat de ambities voor de stad - zoals verwoord in het coalitieakkoord – grotendeels zijn gehaald en dat er belangrijke ontwikkelingen in de steigers zijn gezet voor een nieuwe raadsperiode.


Wel laat het financieel meerjarenperspectief als gevolg van (onverwachte) bezuinigingen van het Rijk een lichte verslechtering zien. Het college is daarom voorzichtig met nieuwe plannen.
Kaderbrief 2018-2021 solide vertrekpunt voor nieuwe raadsperiode
De kaderbrief beschrijft de financiële positie van de gemeente en de uitgangspunten die van invloed zijn op de meerjarenbegroting die de gemeenteraad in november behandelt.
Ambities uit coalitieakkoord
Het college formuleerde in het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Met vereende kracht’ verschillende ambities. Nu, het voorlaatste jaar van de periode, blijkt dat veel van deze ambities zijn gehaald. Zo is bijvoorbeeld de koers ‘van buiten naar binnen werken’  meer ingebed in het handelen van de gemeente, omdat de ambtelijke organisatie opnieuw is ingericht. Activiteiten worden daardoor met meer samenhang opgepakt, waarbij het uitgangspunt dat inwoners centraal staan, meer tot uiting komt. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein, doorontwikkeling van sociale wijkteams, de aanpak van eenzaamheid, openbaar vervoer voor ouderen, hét woondebat, verbetering afvalscheiding en de realisatie van woningen in de Kop van West en Klein Where.

Ook zette het college belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst in de steigers. Zo zet Purmerend bijvoorbeeld in 2017 samen met Zaanstad het participatiebedrijf op en wordt hard gewerkt aan het project Purmerend 2040 wat voorkomt uit de behoefte van inwoners aan meer woningen. Uit de woondebatten blijkt dat Purmerenders graag in Purmerend blijven wonen en dat er dringend behoefte is aan meer woningen. Een versnelde ontwikkeling van de stad en woningbouw zijn daarom belangrijk. Hiervoor is een visie nodig waarin we beleid en concrete ontwikkelingen vorm kunnen geven. Op korte termijn gaat het om het creëren van draagvlak en intensivering van wonen in de bestaande stad. Daarbij zijn ook parkeer- en hoogbouwvraagstukken aan de orde. Voor de lange termijn gaat het om het bouwen aan de randen van de stad.
Lichte daling meerjarenbegroting
De financiële ruimte voor 2018 is beperkt. Dit komt met name omdat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk voor het uitvoeren van de Wet Werk en Bijstand. Ondanks de beperkte financiële middelen heeft het college wel ruimte gevonden voor plannen zoals bijvoorbeeld stadspromotie, maar is ze terughoudend met nieuwe initiatieven om zo ruimte te bieden aan de volgende coalitie. Het lukt wel om voor 2018 een sluitende begroting aan te bieden, maar voor het jaar 2021 betekent het een tekort van  600.000 euro. Het college ziet mogelijkheden om dit op te lossen en  komt met een sluitende meerjarenraming bij het opstellen van de begroting voor de periode 2018-2021.
Verdere vaststelling Kaderbrief
Op 18 mei is er een vergadering waar inwoners kunnen inspreken over de kadernota. Op 29 mei wordt de kadernota in de raadcommissie behandeld en op 15 juni in de gemeenteraad.
pdf Kaderbrief 2018 - 2021

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten gemeenteraad over Kaderbrief 2018-2021

Jaarstukken (rekening) 2016  Met algemene stemmen heeft de raad de jaarstukken 2016 vast...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Provincie keurt Faunabeheerplan goed

10 diersoorten die veel schade veroorzaken mogen, onder voorwaarden, zonder ontheffing bestreden wor...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Bezoekersstromen metropoolregio Amsterdam

Op tropisch warme weekenddagen trekt Zandvoort bijna 100.000 bezoekers. 16.000...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Nieuwe verlichting en groot onderhoud Melkwegbrug, Kanaaldijk tijdelijk dicht

Op maandag 24 juli is de gemeente gestart met groot onderhoud en het vervangen van de contourverlich...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

RvS: Tegenprestatie hoeft niet vrijwillig

Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden verplichten een bepaalde tegenprestatie te doen voor...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Oudelandsdijkje opgeknapt

Al maanden was er hard gewerkt aan een stuk grond aan het Oudelandsdijkje in de Gors. Vrijdag 20 jan...